Hideki Minami, Noriko Okamoto, Takuya Sueda, Takatsugu Sakaguchi, Minoru Ishikura, Reiko Yanada
Tetrahedron Lett. 58, 4277–4280 (2017).