Sayo Horibe, Akira Matsuda, Toshihito Tanahashi, Jun Inoue, Shoji Kawauchi, Shigeto Mizuno, Masaki Ueno, Kyohei Takahashi, 
Yusaku Maeda, Tatsuya Maegouchi, Yoshiki Murakami, Ryoko Yumoto, Junya Nagai, Mikihisa Takano

Life Sci. 124, 31-40 (2015)